• Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character
TlaÄŤiĹĄ
PDF
Výroba plastových okien Výroba plastových okien Plastové okná Aneko Plastové okná Aneko Prevoz plastových okien Gealan

O firme ANEKO SK s.r.o.

?ím sa zaoberáme

?ažiskom ?innosti firmy Aneko je výroba a montáž plastových okien a dverí. Predstavy našich zákazníkov plníme už od roku 1996.
Pre výrobu sme si zvolili okenný a dverový systém Gealan, ktorý je v sú?asnosti technickou špi?kou v tejto oblasti. Sme presved?ení, že Gealan je to najlepšie, ?o môžeme ponúknu? našim zákazníkom. Vyzna?uje sa nielen vysokou kvalitou a technickou prepracovanos?ou, ale myslí na aj na životné prostredie od výroby (ekologické zmesi) až po recykláciu a ?alšie uvedenie do obehu.

Mí?niky firemnej histórie

Zlomovým rokom vzniku ANEKO SK sa po?íta rok 1996, spolo?nos? vznikla na základe podnetu vtedajších a zárove? aj sú?asných konate?ov, ktorí predtým pracovali v oblasti stavebníctva.

Zo za?iatku spolo?nos? pôsobila v prenajatých priestoroch mesta Zlaté Moravce, kde sa produkovali okná a dvere zna?ky Internova. Boli to produkty Nováckych chemických závodov, avšak spolo?nos? chcela pre svojich zákazníkov kvalitnejší systém, preto sa rozhodla pre spoluprácu s nemeckou firmou TROCAL, v rámci ktorej došlo ku transformácii na spolo?nos? s ru?ením obmedzeným.

Po vybudovaní si dobrého mena sa spolo?nos? neustále rozširovala. Prenajaté priestory neposkytovali vhodné podmienky, preto sa spolo?nos? v roku 2001 pres?ahovala do vlastných výrobných a administratívnych priestorov.

Ke?že záujem zákazníkov o výrobky spolo?nosti postupne narastal, bolo potrebné zakúpi? najmodernejšiu technológiu na výrobu a spracovanie okien a dverí. Ide o linky najmodernejšieho typu, kde je minimálny zásah ?udskou rukou, ?o znamená, že presnos? spracovania je na vysokej úrovni.

Pre rozšírenie sortimentu sa výroba v roku 2005 doplnila o linku na výrobu hliníka.

Spolo?nos? ANEKO SK pôsobí na slovenskom trhu viac ako 15 rokov, zárove? má titul najvä?šieho spracovate?a plastových okien a dverí, i ke? prešla viacerými fázami svojho vývoja, množstvo spokojných zákazníkov hovorí o kvalite, profesionalite a odbornosti firmy, ktorou neotriasla ani svetová hospodárska kríza v roku 2009.

Cie?om firmy je aj na?alej poskytova? svojim zákazníkom ?o najlepší prístup ku kvalitným výrobkom, za ?o hovorí aj slogan spolo?nosti: "Doprajte si kvalitu..."

 • 1996 - založenie spolo?nosti
 • 1998 - stali sme sa výhradným dodávate?om systému na plastové okná
 • 1999 - transformácia na s.r.o.
 • 2001 - nové priestory
 • 2005 - rozšírenie výroby o hliníkové okná a dvere, zakúpenie technológie
 • 2006 - zakúpenie najmodernejšej technológie

Spokojní zákazníci

Našimi prioritami sú najvyššia kvalita výrobkov a služieb, priaznivé ceny a krátke dodacie termíny. Záleží nám na tom, aby boli naši zákazníci vždy spokojní. V roku 2005 sme vyrobili cca 10 000 okien. K našim zákazníkom patria stavebné firmy, ve?koobchod, maloobchod, ob?ania.

Služby

Montáž okien robíme nielen v blízkych mestách ako Zlaté Moravce, Nitra, Bratislava, Levice, Tren?ín, Ša?a, Topo??any, Pieš?any, Trnava, ale kdeko?vek budete potrebova?.

Spolupáca

Gealan, Klaes (software), Microsoft, Maco - kovania, Fuhr - kovania, Moderna dodávate? zna?kových parapetných dosiek, Elumatic - technológia CNC linky

Renovácia plastových okien sa nie vždy vyplatí

Rozhodli ste sa pre renováciu vašich starých okien? Skôr než tak urobíte, premyslite si, ?i sa vám renovácia skuto?ne vyplatí. Tepelné straty vznikajú priestupom tepla cez presklenú plochu a rám, alebo únikom vzduchu okennými netesnos?ami, škárami ?i pri otvorení okna. Obe tieto straty tepla je možno zníži?.

?o všetko si renovácia plastových okien vyžaduje?

Pridanie závesu alebo záclony, montáž okenných roliet alebo žalúzií, renováciu nalepením izola?nej fólie priam na sklo, pridanie ?alšieho skla, renováciu rámov náterom ?i použitie rôznych izola?ných materiálov, napr. peny.
Každá renovácia si vyžaduje vä?šie ?i menšie náklady, v závislosti od stavu okien a vašich požiadaviek. Investícia do renovácie okien sa ?asto nevyplatí. Výmena okien vám z dlhodobého h?adiska ušetrí množstvo nákladov za vykurovanie a opravy.

Každá takáto renovácia, nepochybne prinesie isté zlepšenie, dôležité je však ?i bude ú?innos? dostato?ná a dlhodobá. vä?šinou ide len o krátkodobé riešenie. K nevýhodám renovácie okien patrí tiež estetické h?adisko, ktoré nie je zanedbate?né.

Kvalitné okno nesta?í

Rovnako dôležitý je aj spôsob ako je montáž prevedená. Profesionálna montáž okien a dverí a nové postupy posúvajú kvalitu okien o triedu vyššie.

Na Slovensku sa 95 okien montuje klasickym sposobom, ktory má ur?ité nedostatky: nezabezpe?uje dokonalú vodotesnos?, hlavne v rohoch. Nechránená pena je silne vystavená vlhkosti nielen z exteriéru, ale aj z domácnosti. Všetky okná ako aj ostatné materiály mierne menia rozmery a ako následok vznikajú v sty?nej štrbine praskliny.

Riešením týchto problémov je montáž pomocou kvalitných utes?ovacích pások a montážnej RUR peny. Takto ošetrená škára absorbuje pohybové zmeny medzi rámom a stavbou bez porušenia omietky. Pásky dokonale utesnia styk okna so stenou, z interiéru plnia funkciu parotesných, z exteriéru paropriepustných zábran. Funk?nos? štrbiny je garantovaná minimálne 15 rokov.

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


plastové dvere-15
plastové okná-3
plastové dvere-13
novostavby-25
plastové okná-15
plastové okná-19

Základné kontakty

ANEKO SK, s.r.o - Levice

Cintorínska 163/16, 935 31 Horná Se?
mobil: 0911 / 601 339
mail: levice@aneko.sk
mail: myjavska@aneko.sk
všetky kontakty...
Aneko Partneri